• فرمتهای فایل مجاز: zip, rar, pdf, jpg, jpeg, png
  • از ویرایش تصاویر جدا خودداری نمائید.
  • تا دریافت تائیدیه در ایمیل خود، این پنجره باز باشد .

ورود یا خروج

هر فایل حداکثر2مگابایت

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

افزودن فایل دیگر

-آخرین روزنامه تعیین سهم الشرکه شرکاء
-شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

 افزایش کاهش

جهت پیگیری پرونده تان، لطفاً فیلدهای زیر را به طور کامل پر کنید.