• فرمتهای فایل مجاز: zip, rar, pdf, jpg, jpeg, png
  • از ویرایش تصاویر جدا خودداری نمائید.
  • تا دریافت تائیدیه در ایمیل خود، این پنجره باز باشد .

تغییر نام

هر فایل حداکثر2مگابایت

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

افزودن فایل دیگر

-تصویر آخرین روزنامه تعیین سهام شرکا
-تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
-در صورت نیاز مجوز

جهت پیگیری پرونده تان، لطفاً فیلدهای زیر را به طور کامل پر کنید.