• فرمتهای فایل مجاز: zip, rar, pdf, jpg, jpeg, png
  • از ویرایش تصاویر جدا خودداری نمائید.
  • تا دریافت تائیدیه در ایمیل خود، این پنجره باز باشد .

تعیین اعضای هیئت مدیره و بازرسین

هر فایل حداکثر2مگابایت

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

افزودن فایل دیگر

-تصویر آخرین روزنامه تعیین سهام سهامداران
-تصویر آخرین روزنامه رسمی مربوط به تعیین هیئت مدیره
-تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا

جهت پیگیری پرونده تان، لطفاً فیلدهای زیر را به طور کامل پر کنید.